هدف : تعیین میزان مقاومت پودرها در برابر مواد شیمیایی

محدوده کاربرد : رنگسازی

شرح عملیات : رنگ های که در شرایط محیطی خاص مورد استفاده قرار می گیرند بایستی پودر و پیگمنت های مورد استفاده در آنها نیز در چنین شرایطی مقاوم باشند. لذا مقاومت پودر و یا پیگمنت را با توجه به مواد خورنده و مخربی که فیلم با آن در تماس خواهد بود باید بررسی کنید.

توضیحات : مقاومت شیمیایی مربوط به پیگمنت‌ها عموما توسط شرکت‌های سازنده آن‌ها در کاتالوگ و دیتاشیت گزارش می‌شود. این مقاومت‌ها که شامل مقاومت به اسید و باز و حلال می‌شود عموما توسط یک Scale پنج نمره‌ای گزارش می‌گردد که ۵ بالاترین و ۱ پایین‌ترین مقاومت را داراست.

Leave a Reply