هدف : تعیین مقاومت در برابر ضربه برای فیلم خشک رنگ

محدوده کاربرد : رنگسازی

شرح عملیات 

معرفی دستگاه : 

لوله فلزی بر پایه ای سوار است که یک وزته ۲ پوندی می تواند تا ارتفاع ۴۵ in در داخل آن بالا و پایین حرکت کند. وزنه دارای یک گوی به قطر ۱۷ mm در قسمت تحتانی می باشد که در سقوط وزنه با سطح پانل تماس پیدا می کند.

نحوه انجام آزمایش :

فیلم خشک رنگ با ضخامت مشخص که روی سطوح  فلزی اعمال شده است را روی محل مخصوص (محل فرود وزنه) قرار داده و وزنه را بالا ببرید. ممکن است برای ضخامت مشخص فیلم رنگ میزان مقاومت مدنظر باشد که در این صورت باید در چند نقطه ارتفاع های مختلف را امتحان کنید. در صورتیکه ارتفاع خاصی مد نظر باشد می توانید نتیجه ضربه همان ارتفاع را گزارش کنید. عمل ضربه زدن بصورت مستقیم و غیرمستقیم روی سطح پانل رنگ شده انجام شده و جداگانه گزارش می شود نتیجه این آزمون را بصورت ذیل گزارش نمائید.

(کاملاٌ سالم- تخریب شده و ترک عمقی دارد ترکهای ریز سطحی دارد) + (۲ lb/in) ارتفاع + (میکرون) ضخامت فیلم خشک

ضمناٌ برای تشخیص ترک های عمقی از سطحی از سولفات مس استفاده کنید که در صورت تماس آن با سطوح آهنی سولفات آهن اخرایی رنگ تشکیل می شود.

دفت و احتیاط :

دقت کنید هنگام سقوط وزنه انگشتان در محل فرود آن نباشد. 

مراجع و مستندات : ASTM-D2794

Leave a Reply