هدف : تعیین میزان چسبندگی فیلم خشک رنگ به سطح زیرین

محدوده کاربرد : رنگسازی

شرح عملیات 

معرفی دستگاه Cross Cut :

تیغه های مدور که روی یک قرقره ثابت سوار بوده و مجموعه به کمک یک دسته روی سطح کشیده می شود فاصله این تیغه ها ۱-۲ mm می باشد. دستگاه باید به گونه ای تنظیم شود که در حالت کشش افقی نوک تیغه‌ها عمود بر سطح بوده و شیارهای موازی ایجاد کند. به همراه این دستگاه یک حلقه چسب مخصوص (یا چسب نواری شیشه ای) و برس وجود دارد.

نحوه انجام آزمایش :

پانل رنگ شده را روی سطح هموار گذاشته و cross-cut را روی سطحی که بایستی چسبندگی در آن ناحیه تست شود قرار دهید. با فشار دست دستگاه را به سمت عقب برانید تا شیارهای موازی روی سطح رنگ ایجاد کند این شیارها باید تا عمق فیلم ادامه داشته و سطح پانل نمایان گردد. در ادامه عمود بر این مسیر کار قبل را تکرار کنید. سپس ناحیه تقاطع را با برس مخصوص تمیز کرده و چسب مخصوص را روی سطح بچسبانید. با انگشت خود آنقدر روی سطح چسب مالش دهید تا از چسبندگی به کل سطح مطمئن شوید. سپس با سرعت و زاویه ۹۰ چسب را بلند کنید. سطح باقی مانده را با مقایسه تصویری در بازه OB-5B درجه بندی و گزارش نمائید.

مراجع و مستندات : ASTM-D3359

Leave a Reply