هدف : اندازه گیری دانسیته رنگ مایع

محدوده کاربرد : رنگسازی

شرح عملیات

پیکنومتر یا Density CUP ظرفی است استوانه اd و با حجم ۱۰۰ cm3 و وزن مشخص که درپوشی روی آن قرار می گیرد.

نحوه انجام تست

ظرف را تا خط نشان از رنگ مایع فاقد حباب و با دمای ۲۰۰ پرکنید. به آرامی درپوش ظرف را گذاشته و در محل خود ثابت کنید. ممکن است مقداری رنگ از سوراخ بالای درپوش بیرون بزند. رنگ های اضافی اطراف و روی استوانه و در پوش را تمیز کنید. ( در صورتی که رنگ از سوراخ بیرون نیاید از پر بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید.) سپس ظرف محتوی رنگ را وزن کرده و از فرمول ذیل دانسیته رنگ (D) را محاسبه کنید.

فرمول دانسیته

دقت و احتیاط 

از وارد کردن هرگونه ضربه که باعث فرورفتگی ظرف شود خودداری کنید .

مراجع و مستندات : ASTM – D1475

 

Leave a Reply