هدف : اندازه گیری زمان خشک شدن سطحی فیلم رنگ

محدوده کاربرد : رنگسازی

نحوه انجام آزمون

پارچه ای روی فیلم رنگ قرار داده و روی ترازو با انگشت خود ۵۰۰ gr نیرو برآن وارد کنید. در اینصورت نباید اثری از خطوط پارچه روی سطح فیلم رنگ دیده شود.

Leave a Reply