هدف : اندازه گیری زمان ژل شدن رنگ های دو جزئی

محدوده کاربرد : رنگسازی

شرح عملیات : رنگ دو جزئی را به نسبت پیشنهادی به مقدار ۱۰۰ gr مخلوط کنید. زمان شروع اختلاط را در نظر گرفته و بطور منظم با یک کاردک حالت مخلوط را بررسی کنید . نقطه ژل شدن به نقطه ای گفته می شود که یک رنگ از حالت ویسکوز سیال به ژل کشسان تغییر حالت دهد. زمانی که طول می کشد تا مخلوط به حالت فوق برسد بعنوان Gel time گزارش کنید.

دقت و احتیاط :

اغلب رنگ های دو جزئی با افزایش تدریجی ویسکوزیته به نقطه ژل شدن می رسند. ولی بعضی دیگر نقطه ژل شدن ناگهانی دارند ضمناٌ در بعضی موارد عمل ژل شدن گرمازا بوده و پیک حرارتی بالایی ایجاد می کند. که با حرارت سنج مخصوص این پیک قابل اندازه گیری می باشد.

Leave a Reply