هدف : اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ

محدوده کاربرد : رنگسازی

معرفی دستگاه

دستگاه دیجیتالی است که قابلیت اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ روی سطوح آهنی از ۰٫۱ تا ۱۵۰۰ میکرون را دارد.

نحوه انجام آزمایش

بعد از گذشت حداقل زمان از اعمال فیلم رنگ (حداقل زمان مدتی است که در آن مدت خشک شدن یا سخت شدن فیلم رنگ به  حدی باشد که سوزن دستگاه در فیلم فرو نرفته و هیچ اثری برجا نگذارد.) دستگاه را عمود بر سطح روی فیلم رنگ قرار دهید. ضخامت فیلم رنگ بصورت عددی روی صفحه دستگاه نمایان می شود. ضخامت فیلم رنگ را در بازه بین حداقل و حداکثر گزارش نمائید.

دقت و احتیاط

از کالیبره بودن دستگاه مطمئن شوید و از تماس با حلالهای خورنده دور نگهدارید.

Leave a Reply