هدف : تعیین مقدار جذب روغن پودرها (Oil Absorbtion)

محدوده کاربرد : رنگسازی

معرفی دستگاه

لوازم مورد نیاز برای انجام این آزمون یک عدد بورت مدرج می باشد که مقدار روغن مصرفی را مشخص می کند.

نحوه انجام آزمایش

برای انجام این آزمون مقداری از پودر مورد نظر را در یک ظرف بردارید (بسته به دانسیته پودر ۱ تا ۵ گرم) شیر خروجی بورت روغن بزرک را باز کنید تا به آرامی و قطره قطره روی پودر بریزد. پیوسته با کاردک نازکی که در اختیار دارید سعی کنید پودر را خمیر کنید. افزایش روغن باید به تدریج صورت گیرد. عمل ورز دادن پودر روغنی باید به خوبی صورت گیرد بطوریکه مطمئن شوید همه توده پودر خیس شده است. این عمل را تا زمانیکه مسیر کاردک روی خمیر یکنواخت و بدون هرگونه بریدگی و پودری شدن باشد ادامه دهید. ظهور روغن در ردپای کاردک نشان دهنده آن است که مقدار روغن زیاد استفاده شده است. مقدار روغن مصرفی که بورت در نقطه مورد نظر نشان می دهد را یادداشت کنید و از فرمولاسیون ذیل جذب روغن پودر را محاسبه کنید.

 

فرمول جذب روغن

دقت و احتیاط

مرز بین رسیدن به نقطه جذب روغن و رد شدن آن می تواند یک یا دو قطره باشد بنابراین زمانی که حدس می زنید به نقطه مورد نظر نزدیک شده اید افزودن روغن را با دقت بالا انجام دهید.

مراجع و مستندات : ASTM-D281

Leave a Reply